Skip to content

Ochrana osobných údajov

Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“) a podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“) a súhlas dotknutej osoby so spracúvaním svojich osobných údajov podľa GDPR a podľa zákona o ochrane osobných údajov.

I. Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom webového portálu https://agkservis.sk – Milan Ečegi – PROFI KRTKOVANIE , ktorý je prevádzkovateľom osobných údajov dotknutých osôb v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.
 2. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
 • Obchodné meno: Pavel Kumpan – AGK servis Havarijná služba non stop
 • Sídlo: J. Matušku 767/23, 95701 Bánovce nad Bebravou
 • IČO: 41332814
 • DIČ: 1074219322
 • Zápis: Okresný Bánovce nad Bebravou, Číslo živnostenského registra: 110-150619
 • Telefónne číslo: +421 940 907 447
 • e-mail: servis@agkservis.sk
 • Kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená: zodpovedná osoba nie je určená.
 • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zákazníkov – kupujúcich ako dotknutých osôb, ktoré mu poskytli títo zákazníci – kupujúci alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia objednávky zákazníkov – kupujúcich alebo ktoré získal pri registrácií zákazníka v internetovom obchode alebo ktoré získal pre účely zasielania newsletter. Osobné údaje, ktoré poskytuje kupujúci prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára, formulára o registrácií na newsletter prevádzkovateľa, kontaktného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny je kupujúci povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.

II. Informácie o používaní webových stránok.

 1. Webová stránka prevádzkovateľa automaticky zhromažďuje určité informácie a ukladá ich do protokolových súborov. Tieto informácie môžu zahŕňať adresy internetového protokolu (IP), región alebo všeobecné miesto, kde počítač alebo zariadenie, z ktorého návštevník pristupuje k internetu, typ prehliadača, operačný systém a ďalšie informácie o používaní stránky https://agkservis.sk, vrátane histórie zobrazených stránok. Tieto informácie používa prevádzkovateľ na to, aby mohol navrhnúť stránky tak, aby lepšie vyhovovali potrebám používateľov. IP adresa návštevníka tiež môže byť použitá, aby prevádzkovateľ mohol diagnostikovať problémy so serverom a spravovať webové stránky, analyzovať trendy, sledovať pohyby návštevníkov a zhromažďovať všeobecné demografické informácie, ktoré pomáhajú prevádzkovateľovi identifikovať preferencie návštevníkov. Prevádzkovateľ nespája vyššie uvedené informácie o používaní webových stránok s inými informáciami a nemá v úmysle týmito údajmi identifikovať návštevníkov. Spracovanie informácií o používaní webových stránok je rozšírený typ spracovania na internete, a užívatelia ich preto akceptujú pri návšteve webových stránok.
 2. Cookies. https://agkservis.sk využíva aj cookies a web beacons. Pokiaľ ide o informácie o súboroch cookie, návštevník si môže pozrieť nastavenia súborov cookie. Cookies používa prevádzkovateľ vždy na základe súhlasu návštevníka webovej stránky.

III. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

 1. Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:
 • spracovanie objednávky, vystavenie daňového dokladu a vedenie reklamácií v internetovom obchode;
 • plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby;
 • zasielanie registrovaným zákazníkom newsletter;
 • registrácia zákazníka v internetovom obchode.
 • kontaktovanie prevádzkovateľa cez kontaktný formulár
 • Právny základ spracúvania osobných údajov:
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby;
 • súhlas dotknutej osoby so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel.

IV. Zdroje a rozsah spracúvania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zákazníkov získaných z kontaktného formulára a registrujúcich zákazníkov pre účely zasielania newsletter v rozsahu: používateľské meno, meno, priezvisko, poštová adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.
 2. Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
 3. Informácie, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára, formulára o registrácií na newsletter prevádzkovateľa alebo kontaktného formulára slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané, s výnimkou poskytnutia informácií subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom za účelom vykonávania činnosti predaja výrobkov, ktorými sú najmä prepravné a doručovacie spoločnosti a subjekty spravovania internetového obchodu.

V. Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby:
 • počas trvania zmluvného vzťahu dotknutej osoby s prevádzkovateľom;
 • ďalej po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov;
 • po dobu trvania registrácie dotknutej osoby v internetovom obchode prevádzkovateľa;
 • po dobu trvania registrácie dotknutej osoby pre účely zasielania newsletter, a
 • ďalej po dobu akú určujú a vyžadujú platné právne predpisy Slovenskej republiky na uchovávanie osobných údajov.
 • Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

VI. Práva dotknutej osoby

 1. Prevádzkovateľ informuje dotknuté osoby o tom, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má najmä nasledovné práva:
 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby; dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú;
 • právo na opravu osobných údajov; dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú; so zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov;
 • právo na vymazanie osobných údajov;
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov;
 • právo na prenosnosť osobných údajov;
 • právo na súhlas, ak je spracúvanie podmienené súhlasom dotknutej osoby a možnosť odvolania tohto súhlasu;
 • právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 1. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Prevádzkovateľ ďalej informuje zákazníka – kupujúceho, že predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané prevádzkovateľom v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
 2. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, a to buď písomným listom zaslaným na adresu sídla prevádzkovateľa alebo zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu prevádzkovateľa, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe súhlasu pred odobratím údajov dotknutej osoby.
 3. Prevádzkovateľ môže za podmienok ustanovených v § 30 zákona o ochrane osobných údajov obmedziť rozsah povinností a práv súvisiacich s ochranou osobných údajov, ako aj zásady ochrany osobných údajov.
 4. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú; toto sa však neuplatňuje, ak je rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, alebo ak je rozhodnutie vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak je rozhodnutie založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby. Zo strany prevádzkovateľa neprichádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu.

VII. Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Odosielaním objednávky z internetového objednávkového formulára, odosielaním registračného formulára v internetovom obchode, resp. odosielaním formulára pre účely zasielania newsletter prevádzkovateľa potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom príslušného internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste boli oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach prevádzkovateľ a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorá bola prevádzkovateľovi poskytnutá.

 

Call Now Button